Ultima actualizare 24.05.2018

1. Introducere

În operațiunile de procesare a datelor cu caracter personal pe site-ul
www.paulrecruitment.co.uk/ro se utilizează date cu caracter personal cum ar fi:

 • Date privind persoanele ce aplica pentru un post sau doresc sa ne
  transmita cv-ul lor
 • Date privind utilizatorii site-ului

Procesul de prelucrare a acestor tipuri de date este supus legislației
privind prelucrarea datelor cu caracter personal: REGULAMENTUL (UE)
2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor –
GDPR), prin care se reglementează în mod explicit activitățile de procesare
a datelor cu caracter personal, calitățile entităților juridice ce
procesează date cu caracter personal, rolurile și responsabilitățile
acestora.

2. Protecția datelor cu caracter personal


2.1 Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
este unul dintre cele mai importate acte legislative care afectează în mod
direct activitatea de procesare a datelor cu caracter personal a companiei
SC PAUL RECRUITMENT SRL.

2.2 Definiții

Legislația PDP”înseamnă orice lege, ordonanță, hotărâre,
regulament sau legislație secundară emisă de Autoritatea de Supraveghere,
privind prelucrarea, confidențialitatea și utilizarea Datelor Personale,
aplicabilă serviciilor prestate în baza Contractului, incluzând:

(a) Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor
date (“Legea 677/2001”); Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice (“Legea 506/2004”) si
orice alt acte normative din România care implementează aceste legi,
Directiva 95/46/CE (“Directiva Data Protection”) și
Directiva 2002/58/CE (“Directiva e-Privacy”); și/sau

(b) începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr.679 din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor) (“GDPR”), de la data la care acesta va fi
aplicabil; și orice alte acte normative naționale date în aplicarea GDPR;

(c) orice interpretare judiciară sau administrativă a oricăreia dintre cele
de mai sus, orice îndrumări, ghiduri, coduri de practică, coduri de
conduită sau mecanisme de certificare aprobate sau emise de orice
Autoritate de Supraveghere relevantă, pe toata perioada în care sunt în
vigoare și aplicabile, și oricăror acte care le modifică, completează sau
înlocuiesc în decursul timpului.

Operator date personale”înseamnă Compania și/sau orice
client/beneficiar al serviciilor Companiei care determină (individual sau
împreună în comun cu alții) scopurile pentru care și modul în care sunt sau
vor fi procesate orice date cu caracter personal;

Incidente de Securitate”înseamnă orice încălcare a
securității care duce la distrugerea, pierderea, alterarea, dezvăluirea
neautorizată, accidentală sau ilegală a oricăror date cu caracter personal
sau accesul accidental sau ilegal la orice date cu caracter personal.

„Date cu Caracter Personal”
înseamnă orice informații transmise Prestatorului prin intermediul testelor
încărcate pe platformele Prestatorului individualizate la art.1 de mai sus,
legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă ( “subiectul datelor cu caracter personal”) fiind una care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referință la un număr de
identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea
sa fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială, sau
altfel după cum este definit în Legislația PDP;

„Procesare”
înseamnă accesarea, colectarea, obținerea, înregistrarea, deținerea,
dezvăluirea, utilizarea, alterarea, anularea, ștergerea sau distrugerea
Datelor cu Caracter Personal, sau efectuarea oricărei (oricăror) operațiuni
asupra Datelor cu Caracter Personal sau altfel, după cum este definit prin
Legislația PDP aplicabilă;

Persoana împuternicită”/”Procesatorul de Date”este
reprezentată de Prestator, care asigură prestarea Serviciilor în favoarea
Beneficiarului.

„Autorităţi de Reglementare”
reprezintă „autoritatea de supraveghere”și înseamnă, conform GDPR, o autoritate publică independentă instituită de un
stat membru. În România Autoritatea de Reglementare este reprezentată de
ANSPDCP.

2.3 Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, impun ca
datele cu caracter personal să fie:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana
  vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu
  fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
  prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în
  scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri
  statistice nu este considerate incompatibilă cu scopurile inițiale,
  în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR („limitări
  legate de scop”);
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport
  cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a
  datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate;
  trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că
  datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere
  scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate
  fără întârziere („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate
  pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii
  scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter
  personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care
  acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în
  interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică
  ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89
  alineatul (1) din GDPR , sub rezerva punerii în aplicare a
  măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în
  regulamentul GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților
  persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor
  cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării
  neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau
  a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau
  organizatorice corespunzătoare („integritate și
  confidențialitate”).

Compania depune toate eforturile să alinieze la aceste principii toate
activitățile de prelucrare de date cu caracter personal existente cât și
toate noile procesări pe care aceasta intenționează să le efectueze.

2.4 Drepturile persoanelor

Persoana fizică care accesează acest site sub incidența GDPR are următoarele
drepturi:

1. Dreptul de a fi informat

2. Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal

3. Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal

4. Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal

5. Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter
personal

6. Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal

7. Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal

8. Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu caracter
personal

Toate drepturile de mai sus sunt susținute de proceduri distincte elaborate
la nivelul companiei noastre conform cerințelor stricte ale GDPR și conform
termenelor limită definite în acesta.

Termenele stabilite de GDPR pentru exercitarea drepturilor persoanelor
vizate și/sau pentru a da curs solicitărilor acestora și/sau pentru a
răspunde sunt variate, astfel :

Dreptul persoanei fizice
Termen de obținere consimțământ/informare/exercitare
drept și/sau de furnizare răspuns
Dreptul de a fi informat Când datele sunt colectate
Dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se
furnizează răspuns în interval de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a actualiza datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării, se
implementează imediat și se furnizează răspuns în interval
de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării, se
implementează imediat și se furnizează răspuns în interval
de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu
caracter personal
Se poate exercita oricând pe durata procesării, se
implementează imediat și se furnizează răspuns în interval
de 30 de zile calendaristice
Dreptul de a-și porta datele cu caracter personal Se poate exercita oricând pe durata procesării și se
furnizează răspuns/soluție de implementare într-un interval
rezonabil (cât mai repede)
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter
personal
Se poate exercita oricând pe durata procesării și se
implementează imediat
Drepturi cu privire la procesarea automată a datelor cu
caracter personal
Nu sunt specificate

2.5 Legalitatea prelucrării

Compania procesează datele dvs. cu caracter personal pe acest site doar în
următoarele condiții:

 • Dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea
  datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri
  specifice;
 • Atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui
  contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face
  demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
  contract;
 • Atunci când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei
  obligații legale care îi revine operatorului;
 • Atunci când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele
  vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei
  sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din
  exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • Atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor
  legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția
  cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile
  fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor
  cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este
  un copil.

2.6 Persoanele împuternicite ale operatorului

Compania se va asigura în orice moment că toate operațiunile ce vizează
procesări de date cu caracter personal să fie reglementate prin contracte
scrise încheiate între operator și persoanele împuternicite sau între
operatorii asociați, după caz. Toate aceste contracte vor respecta
cerințele și clauzele expres impuse de GDPR.

2.7 Responsabilul cu protecția datelor personale

În măsura în care Compania va avea desemnat un responsabil cu protecția
datelor personale, în cazurile prevăzute în mod expres de GDPR, vă
confirmăm că acesta va avea responsabilitățile și rolurile stabilite prin
Regulament, iar identificarea sa se va face în mod explicit pe pagina
dedicată a site-ului nostru.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contacta
la adresa: paulrecruitment@yahoo.com.

Pentru a contacta responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter
personal și a obține orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu
caracter personal vă rugăm trimiteți un email la adresa mai sus menționată.

2.8 Incidente de securitate

În caz de incident de securitate a Datelor cu Caracter Personal:

a. vă va informa cu privire la apariția oricărui incident de securitate în
care sunt implicate datele dvs. cu caracter personal;

b. va investiga asupra încălcării securității Datelor;

c. va lua măsuri rezonabile pentru a diminua efectele și a micșora orice
daună care rezultă din Incidentul de Securitate, precum și măsuri
rezonabile pentru a împiedica reapariția unei asemenea încălcări a
securității datelor;

d. va dezvolta și executa un plan de reacție pentru a contracara Incidentul
de Securitate;

e. va informa autorităților relevante de reglementare în termen de 24 de
ore de la apariția incidentului de securitate.

2.9 Cerințe de conformitate GDPR

Următoarele acțiuni sunt utilizate de Companie pentru a se alinia la
principiile GDPR. Toate acțiunile de mai jos sunt revizuite în mod frecvent
pentru a respecta toate cerințele GDPR:

 • Compania se va asigura în mod frecvent că există în orice moment un
  temei legal justificat pentru prelucrarea datelor cu caracter
  personal
 • Un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este
  numit în cazul în care există această cerință
 • Toți angajații operatorului respectă principiile de prelucrare a
  datelor cu caracter personal
 • Toți angajații operatorului au fost instruiți cu privire la
  procesarea datelor cu caracter personal;
 • Se obține consimțământul explicit al consumatorului privind
  procesarea datelor cu caracter personal;
 • Se auditează în mod frecvent toate politicile de conformitate
  pentru a respecta cerințele GDPR;
 • Următoarele elemente sunt documentate temeinic în procesul de
  prelucrare a datelor cu caracter personal:

  • Numele organizației în calitate de operator de date cu
   caracter personal;
  • Scopul pentru care sunt realizate prelucrările;
  • Categoriile de date cu caracter personal care sunt
   prelucrate;
  • Termene de stocare / arhivare a datelor cu caracter
   personal;
  • Politici de securitate cu privire la utilizarea datelor cu
   caracter personal.

 

Declarație de confidențialitate website

Acest acord de confidențialitate te informează asupra informațiile pe care
le colectăm în procesul de utilizare a site-ului. Aceste informații sunt
colectate de compania noastră, în calitate de operator de date cu caracter
personal și prin lege suntem obligați să vă informăm de modul cum sunt
folosite aceste date și care sunt drepturile pe care le aveți în calitate
de utilizator.

Știm că vă interesează ce se întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal
și modul în care acestea sunt utilizate și dorim să vă asigurăm că acestea
se utilizează cu atenție datele dvs. cu caracter personal. Această
declarație de confidențialitate vă va ajuta să înțelegeți ce date cu
caracter personal colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu ele.

Vă rugăm să vă familiarizați cu practicile noastre referitoare la
confidențialitate și, dacă aveți întrebări, ne puteți contacta prin e-mail
la adresa: paulrecruitment@yahoo.com

1. Cine colectează datele cu caracter personal ?

Toate datele cu caracter personal furnizate sau colectate de către SC PAUL RECRUITMENT SRL în calitate de operator de date cu caracter personal („Compania”).

Această declarație de confidențialitate se aplică datelor cu caracter
personal colectate de compania noastră în legătură cu serviciile și
produsele pe care le oferim.

Această declarație de confidențialitate se aplică și conținutului de
marketing direct, inclusiv ofertelor și reclamelor pentru produsele și
serviciile Companiei unde noi (sau un furnizor de servicii care acționează
în numele nostru) vă trimitem pe site-uri web, platforme și aplicații terță
parte pe baza informațiilor despre utilizarea site-ului web de către dvs.
Aceste site-uri web terță parte au, în general, propriile Declarații de
confidențialitate și Termeni și condiții. Vă încurajăm să le citiți înainte
de a utiliza aceste site-uri web.

2. Ce date cu caracter personal sunt colectate

Date cu caracter personal înseamnă orice informație care poate fi utilizată
pentru a identifica direct sau indirect o anumită persoană. Această
definiție include datele cu caracter personal colectate offline prin
intermediul campaniilor de marketing direct, serviciilor de marketing,
market research, servicii de testări și evaluări psihologice și prin
intermediul site-urilor web.

Este posibil să vi se solicite să furnizați datele dvs. cu caracter
personal atunci când ne contactați. De asemenea, putem combina aceste
informații cu altele pentru a ne îmbunătăți produsele, serviciile,
conținutul și reclamele.

Nu aveți obligația să furnizați Companiei datele cu caracter personal pe
care le solicităm, dar dacă alegeți să nu faceți acest lucru, este posibil
să nu vă putem furniza produsele sau serviciile noastre sau o calitate
superioară a serviciului sau să vă răspundem la întrebări despre produsele
și serviciile noastre.


2.1. Modalități prin care colectăm datele dvs. cu caracter personal

Putem colecta date cu caracter personal dintr-o varietate de surse. Acestea
includ:

 • datele cu caracter personal pe care ni le oferiți direct, pe
  bază de consimțământ.

  Colectăm date despre modul în care utilizați serviciile și
  produsele noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le
  vizualizați sau cu care vă conectați. De asemenea, colectăm datele
  cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când vă
  înregistrați cv-ul pentru a beneficia de serviciilor noastre sau
  atunci când participați la proiectele noastre (de exemplu dar fără
  a se limita la studii de piață, testări etc). În acest sens, este
  posibil să solicităm date cu caracter personal, cum ar fi numele,
  sexul, data nașterii, adresa de domiciliu, adresa de e-mail,
  numărul de telefon, precum și date cu caracter sensibil.
 • datele cu caracter personal pe care le colectăm automat.

  De asemenea, primim și stocăm anumite tipuri de date cu caracter
  personal ori de câte ori interacționați cu noi online. De exemplu,
  utilizăm module pentru a obține date cu caracter personal atunci
  când browserul dvs. accesează site-urile web sau reclamele noastre.
  Datele dvs. cu caracter personal sunt, de asemenea, colectate
  atunci când efectuați căutări, cumpărați, postați, participați la
  un concurs sau la un chestionar sau atunci când comunicați cu
  echipele noastre de asistență pentru clienți. Exemple de tipuri de
  date cu caracter personal pe care le colectăm includ; adresa IP,
  ID-ul dispozitivului, date despre locație, informații despre
  computer și conexiune, cum ar fi tipul și versiunea browserului,
  setarea fusului orar, tipuri și versiuni de conectare ale
  browserului. În timpul navigării pe site-ul/site-urile Companiei,
  putem utiliza, de asemenea, instrumente software pentru măsurarea
  și colectarea informațiilor despre sesiune, inclusiv timpii de
  reacție ai paginii, erorile de descărcare, durata vizitelor pe
  anumite pagini, informații despre interacțiunea paginii și metodele
  utilizate pentru a parcurge pagina. De asemenea, este posibil să
  colectăm informații tehnice pentru a ne ajuta să vă identificăm
  dispozitivul pentru prevenirea fraudelor și pentru diagnosticare.
 • datele cu caracter personal pe care le colectăm din alte surse.

  Putem colecta date cu caracter personal din surse publice sau din
  alte surse, inclusiv de la partenerii noștri de încredere și terțe
  părți, ca de ex atunci când utilizați funcționalitatea „Like” pe
  Facebook sau funcționalitatea „+1” pe Google+. În astfel de cazuri
  partenerii noștri vor obține acordul dvs. expres pentru a proceda
  la astfel de operațiuni de transfer.

3. În ce scop utilizăm datele dvs.?

Colectăm, procesăm și dezvăluim datele dvs. cu caracter personal numai în
scopuri specifice și limitate. De exemplu, pentru a vă procesa plățile,
pentru a evalua și gestiona orice reclamații, pentru a dezvolta și
îmbunătăți serviciile, metodele de comunicare și funcționalitatea
site-urilor noastre web, pentru a vă oferi produse personalizate,
comunicații și publicitate orientată, cât și recomandări de servicii.

De asemenea, creăm profiluri analizând informațiile despre comportamentul
dvs. de navigare, căutările și cumpărăturile efectuate și interacțiunile cu
comunicațiile mărcii noastre construind segmente (creând grupuri care au
anumite caracteristici comune) și plasând datele dvs. cu caracter personal
într-unul sau mai multe segmente.

Colectăm, procesăm și dezvăluim datele dvs. cu caracter personal în scopuri
variate ca de exemplu:

 • Pentru a vă procesa plățile, dacă achiziționați produsele noastre,
  pentru a vă putea furniza starea comenzii, pentru a vă ajuta cu
  întrebările și cererile și pentru a evalua toate reclamațiile;
 • Pentru a participa la serviciile oferite de Companie (fie că aceste
  servicii iau forma studiilor de piață, testări și evaluări
  psihologice/profesionale, posibilitatea de a va prezenta oferte de
  locuri de munca relevante experientei Dvs. etc);
 • Pentru a procesa și a răspunde solicitărilor dvs. sau pentru a vă
  contacta pentru a vă răspunde la întrebări și/sau solicitări;
 • Pentru a dezvolta și îmbunătăți produsele, serviciile, metodele de
  comunicare și funcționalitatea site-urilor noastre web;
 • Pentru concursurile sau promoțiile la care participați;
 • Pentru a vă comunica informații și pentru a vă gestiona
  înregistrarea și/sau abonamentul la buletinul nostru informativ sau
  alte comunicări;
 • Pentru a gestiona nevoile noastre zilnice de afaceri în ceea ce
  privește participarea dvs. la concursurile, tombolele sau
  activitățile și solicitările noastre promoționale;
 • Pentru a autentifica identitatea persoanelor care ne contactează
  prin telefon, mijloace electronice sau alte metode;
 • Pentru instruire internă și asigurarea calității;
 • Pentru a înțelege și a evalua interesele, dorințele, și nevoile în
  schimbare ale consumatorilor, pentru a îmbunătăți site-ul web,
  produsele și serviciile noastre curente și/sau pentru a dezvolta
  noi produse și servicii; și

Atunci când colectăm și folosim datele dvs. cu caracter personal în
scopurile menționate mai sus sau în alte scopuri, vă vom informa înainte
sau în momentul colectării.

După caz, vă vom solicita acordul pentru a procesa datele cu caracter
personal. Dacă v-ați dat acordul pentru activitățile de procesare, aveți
dreptul să vă retrageți acordul în orice moment.

4. Cui vor fi comunicate informațiile?

Compania comunică datele dvs. cu caracter personal intern și anumitor terțe
părți selectate în următoarele situații:

 • Furnizori de servicii de terță parte.
  Pentru a vă satisface cererile, a răspunde la solicitări, satisface
  comenzile, onora cupoane, pentru a vă permite să participați la
  tombole sau pentru a face diferite alte funcții, servicii și
  materiale disponibile pe site-urile noastre web, comunicăm datele
  dvs. cu caracter personal

  furnizorilor de servicii terță parte care îndeplinesc funcții
  în numele nostru

  , cum ar fi companiile care sunt interesate in a colabora cu Dvs in
  baza experientei de care dispuneti. Aceștia au acces la datele cu
  caracter personal necesare pentru a-și îndeplini funcțiile, dar nu
  le pot folosi în alte scopuri. Mai mult, aceștia trebuie să
  proceseze aceste date cu caracter personal în conformitate cu
  prezenta Declarație de confidențialitate și în conformitate cu
  legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.
 • Comunicarea legală.
  Putem transfera și comunica datele dvs. cu caracter personal unor
  terțe părți:

  • Pentru a ne conforma cu o obligație legală
   ;
  • Când credem cu bună credință că este
   necesar conform unei legi aplicabile;
  • La cererea autorităților guvernamentale care efectuează o anchetă;
  • Pentru a verifica sau a impune „Termenii de utilizare”sau alte politici
   aplicabile;
  • Pentru a detecta sau proteja împotriva fraudelor sau a oricăror vulnerabilități tehnice sau de securitate;
  • Pentru a răspunde unei situații de urgență; sau altfel
  • Pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguranța sau securitatea terțelor părți, a vizitatorilor
   site-urilor web ale companiei sau a publicului.

5. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Compania ia în serios siguranța datelor dvs. cu caracter personal. Depunem
toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de abuz,
interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare.

Măsurile noastre includ implementarea unor controale de acces adecvate,
investind în cele mai recente capabilități de securitate a informațiilor
pentru a proteja mediile IT pe care le deținem și pentru a asigura
criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal ori
de câte ori este posibil.

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este permis numai în rândul
angajaților, pe baza unei necesități de cunoaștere și sub rezerva unor
obligații stricte de confidențialitate contractuală atunci când sunt
procesate de terțe părți.

6. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atâta timp cât avem nevoie de
ele în scopul pentru care sunt procesate si nu mai mare de 36 de luni.

Păstrăm datele identificabile pe care le colectăm direct în scopuri de
vizare cât mai puțin timp posibil, după care luăm măsuri pentru a le șterge
definitiv.

Vom revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le deținem și
le vom șterge în siguranță sau, în unele cazuri, le vom anonimiza, atunci
când nu mai există o nevoie legală, de afaceri sau de consum.

7. Care sunt drepturile dvs.?

Dacă procesăm datele dvs. cu caracter personal, aveți mai multe drepturi
asupra modului în care datele sunt procesate și puteți exercita aceste
drepturi în orice moment. Vă oferim o prezentare generală a acestor
drepturi mai jos împreună cu ceea ce implică acest lucru pentru dvs. Puteți
să vă exercitați drepturile trimițând un mesaj la adresa de email
paulrecruitment@yahoo.com.

 • Dreptul de a fi informați.
  Aveți dreptul să primiți informații clare, transparente și ușor de
  înțeles cu privire la modul în care utilizăm datele cu caracter
  personal și drepturile dvs. Prin urmare, vă furnizăm informații în
  această Declarație.
 • Dreptul la acces și rectificare.
  Aveți dreptul să accesați, să corectați sau să actualizați datele
  dvs. cu caracter personal în orice moment. Înțelegem importanța
  acestui lucru și dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm
  să ne contactați.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.
  Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt
  portabile. Aceasta înseamnă că pot fi mutate, copiate sau transmise
  electronic în anumite situații.
 • Dreptul de a fi omise.
  În anumite situații, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor.
  Dacă doriți să ștergeți datele cu caracter personal pe care le
  deținem, vă rugăm să ne anunțați și vom lua măsuri rezonabile
  pentru a răspunde solicitării dvs. în conformitate cu cerințele
  legale. Dacă datele cu caracter personal pe care le colectăm nu mai
  sunt necesare în nici un scop și nu trebuie să le păstrăm, vom face
  tot posibilul pentru a le șterge, distruge sau dezidentifica
  definitiv.
 • Dreptul de a restricționa procesarea.
  În anumite situații, aveți dreptul de a restricționa procesarea
  datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a refuza.
  În anumite circumstanțe, aveți dreptul să refuza anumite tipuri de
  procesare, inclusiv procesarea pentru marketingul direct (de
  exemplu: să primiți e-mailuri de la noi cu anunțuri sau să fiți
  contactați cu diverse oportunități).

 • Dreptul de a face o sesizare la o autoritate de supraveghere.

  Aveți dreptul să faceți o sesizare directă la orice autoritate de
  supraveghere locală cu privire la modul în care procesăm datele
  dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a vă retrage acordul.
  Dacă v-ați dat acordul la tot ceea ce facem cu datele dvs. cu
  caracter personal (mai exact, folosim acordul ca bază legală pentru
  procesarea datelor dvs. cu caracter personal ), aveți dreptul să vă
  retrageți acordul în orice moment (deși, dacă faceți acest lucru,
  nu înseamnă că tot ce am făcut cu datele dvs. cu caracter personal
  cu acordul dvs. până în acel moment este ilegal). Vă puteți retrage
  oricând acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal,
  contactându-ne cu detaliile furnizate mai jos.
 • Drepturi legate de procesul decizional automat.
  Aveți dreptul de a accepta o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea
  automată și care produce efecte juridice sau de altă natură asupra
  dvs. În special, aveți dreptul:

  • să obțineți intervenție umană;
  • să vă exprimați punctul de vedere;
  • să obțineți o explicație a deciziei la care s-a ajuns după
   o evaluare; și
  • să atacați o astfel de decizie.

Puteți obține informații suplimentare și sfaturi despre drepturile dvs. de
la autoritatea de reglementare a protecției datelor.

8. Cum ne contactați?

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Precizările de
confidențialitate sau la prelucrarea datelor cu caracter personal de către
Companie sau dacă doriți să faceți o sesizare cu privire la o posibilă
încălcare a legilor locale privind confidențialitatea, vă rugăm să ne
trimiteți un mesaj la adresa de email paulrecruitment@yahoo.com.

Când primim o întrebare cu privire la confidențialitate sau o solicitare de
acces, avem o echipă dedicată care triază persoanele de contact și încearcă
să discute despre preocuparea sau solicitarea specifică pe care doriți să o
rezolvați. Dacă problema dvs. poate fi mai substanțială, este posibil să vă
solicităm mai multe informații. Toate aceste probleme substanțiale primesc
un răspuns. Dacă răspunsurile primite nu sunt satisfăcătoare, puteți
trimite o sesizare autorității de supraveghere ANSPDPC. Dacă ne solicitați,
ne vom strădui să vă furnizăm informații despre mijloacele relevante pentru
sesizări care ar putea fi aplicabile situațiilor dvs.

9. Cum actualizăm prezenta declarație?

Vom actualiza prezenta Declarație de confidențialitate atunci când este
necesar pentru a reflecta feedbackul clienților și modificările produselor
și serviciilor noastre. Când vom posta modificări la aceste precizări, vom
revizui data „Ultimei actualizări” din partea de sus a acestor precizări.
Dacă modificările sunt semnificative, vom furniza o declarație mai evidentă
(inclusiv, pentru anumite servicii, notificare prin e-mail cu privire la
Declarația de confidențialitate). Vom păstra, de asemenea, versiunile
anterioare ale prezentei Declarații de confidențialitate într-o arhivă
pentru a le revizui dacă doriți.

Nu vă vom reduce drepturile în conformitate cu prezenta Declarație de
confidențialitate fără acordul dvs.

Declarația privind modulele cookie

Compania noastră SC PAUL RECRUITMENT SRL (”Compania”) respectă
preocupările legate de confidențialitate și prețuim relația pe care o avem
cu dvs.

La fel ca majoritatea companiilor, folosim pe site-ul nostru web tehnologia
de colectare a informațiilor care ne ajută să îmbunătățim experiența
utilizatorului și produsele și serviciile noastre. Modulele cookie pe care
le folosim la permit site-ului web să funcționeze și ne ajută să înțelegem
ce informații și reclame sunt utile pentru vizitatori.

Vă rugăm să citiți cu atenție pentru a vă familiariza cu practicile noastre
privind modulele cookie și, dacă aveți întrebări, ne puteți contacta prin
e-mail la adresa paulrecruitment@yahoo.com sau ne puteți trimite o solicitare
completând pe site-ul nostru formularul de Contact.

Am încercat ca declarația să fie cât mai simplă, dar dacă nu sunteți
familiarizați cu termenii de tipul module cookie, adrese IP și browsere, vă
rugăm să citiți mai întâi despre acești termeni cheie

http://www.allaboutcookies.org

.

1. CINE COLECTEAZĂ ACESTE INFORMAȚII?

Utilizând site-urile noastre web, sunteți de acord cu utilizarea modulelor
cookie în conformitate cu Declarația privind modulele cookie și cu Politica
de confidențialitate a siteului nostru. Dacă nu sunteți de acord cu
utilizarea modulelor cookie în acest mod, trebuie să setați setările de
browser corespunzător și să dezactivați toate modulele cookie pe care le
folosim sau să nu accesați deloc site-urile noastre web. Dacă dezactivați
modulele cookie pe care le utilizăm, această acțiune poate afecta
experiența dvs. ca utilizator în timp ce navigați pe site-urile noastre
web.

Secțiunea de mai jos sintetizează diferitele tipuri de module cookie pe
care le utilizăm pe site-urile noastre web împreună cu scopul acestora și
vă oferă posibilitatea de a le gestiona.

Compania va colecta, utiliza sau comunica datele dvs. personale numai în
cazul în care este o acțiune corectă și legală.

Pentru o înțelegere mai detaliată a modului în care utilizăm datele cu
caracter personal colectate de modulele cookie, consultați Declarația
noastră privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

2. CE ÎNSEAMNĂ MODULE COOKIE?

Modulele cookie, tag-uri pixel și tehnologii similare (denumite colectiv
„module cookie”) sunt fișiere care conțin cantități mici de informații ce
sunt descărcate pe orice dispozitiv conectat la internet, precum
computerul, smartphone-ul sau tableta dvs. atunci când vizitați un site
web. Modulele cookie sunt apoi trimise înapoi la site-ul web originar la
fiecare vizită ulterioară sau la un alt site web care recunoaște acel
cookie. Modulele cookie realizează un număr mare de alte sarcini diferite
și utile, cum ar fi memorarea preferințelor dvs., îmbunătățindu-vă în
general experiența online și în acest fel, ajutându-ne să vă oferim cele
mai bune produse și servicii.

Există multe tipuri de „module cookie”. Toate funcționează în același fel,
cu diferențe minore.

3. ÎN CE SCOP UTILIZĂM MODULELE COOKIE?

Utilizăm module cookie pentru a ușura utilizarea siteului web www.paulrecruitment.co.uk/ro
și pentru a adapta mai bine produsele, serviciile și site-urile noastre web
intereselor și nevoilor dvs. Modulele cookie sunt utilizate pentru a vă
accelera activitățile viitoare și experiența pe siteul www.paulrecruitment.co.uk/ro.

În cele din urmă, folosim modulele cookie pentru a compila statistici
anonime și combinate care ne permit să înțelegem modul în care persoanele
utilizează site-ul nostru web și care ne ajută să ne îmbunătățim structura
și conținutul.

4. CUM SE POT CONTROLA SAU ȘTERGE MODULELE COOKIE?

Există mai multe moduri de a gestiona modulele cookie:

 • Puteți refuza să vă dați acordul;
 • Puteți dezactiva modulele cookie sau ale terțelor părți utilizând
  setările browserului; sau
 • CONTROLAȚI CU AJUTORUL SETĂRILOR BROWSERULUI

Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a
accepta automat modulele cookie. Dacă nu doriți ca site-ul nostru să
stocheze module cookie pe dispozitivul dvs., vă puteți modifica setările
browserului astfel încât să primiți un avertisment înainte ca anumite
module cookie să fie stocate. De asemenea, puteți modifica setările astfel
încât browserul dvs. să refuze majoritatea modulelor noastre cookie sau
numai anumite module cookie de la terțe părți. De asemenea, vă puteți
retrage acordul pentru module cookie ștergându-le pe cele deja stocate.

Dacă dezactivați modulele cookie pe care le utilizăm, această acțiune vă
poate afecta experiența pe site-ul www.paulrecruitment.co.uk/ro, de exemplu, este posibil
să nu puteți vizita anumite secțiuni ale unui site web sau să nu primiți
informații personalizate atunci când vizitați un site web.

Dacă utilizați dispozitive diferite pentru a vizualiza și a accesa site-ul
web www.paulrecruitment.co.uk/ro (de ex:, computer, smartphone, tabletă), va trebui să vă
asigurați că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este modificat în
funcție de preferințele dvs. cu privire la modulele cookie

Procedurile de modificare a setărilor și a modulelor cookie diferă de la un
browser la altul. Dacă este necesar, utilizați funcția de ajutor din
browserul dvs.

De asemenea, există produse software disponibile care vă pot ajuta în
gestionarea modulelor cookie.

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie, inclusiv cum puteți
verifica care module cookie au fost setate și cum le puteți gestiona și
șterge, accesați www.allaboutcookies.org.

5. CE FEL DE MODULE COOKIE UTILIZĂM?

Modulele cookie utilizate pe site-ul Companiei pot fi în general
clasificate astfel:

 • Module cookie necesare.
  Aceste module cookie sunt esențiale pentru a face site-ul web
  www.paulrecruitment.co.uk să funcționeze corect, acestea permițându-vă să
  navigați pe site-urile noastre web și să utilizați funcțiile. Fără
  aceste module cookie, unele dintre facilitatile noastre nu vor
  putea fi furnizate. Exemplele includ memorarea acțiunilor
  anterioare (de exemplu, textul introdus) atunci când navigați
  înapoi la o pagină din aceeași sesiune.
 • Dacă nu acceptați aceste module cookie, această acțiune poate
  afecta performanța site-ului web sau secțiuni ale acestuia.
 • Module cookie de performanță.
  Aceste module cookie colectează informații despre modul în care
  utilizați site-urile noastre web, de exemplu, care dintre pagini
  sunt accesate cel mai frecvent, timpul petrecut pe site-urile
  noastre web și orice probleme pe care le întâmpinați, cum ar fi
  mesajele de eroare. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim performanța
  site-urilor noastre web.
 • Aceste module cookie colectează date cu caracter personal, dar
  aceste module cookie nu vă identifică ca persoană. Toate
  informațiile pe care aceste module cookie le colectează sunt
  combinate și, prin urmare, anonime. Se folosesc numai pentru a
  îmbunătăți modul în care funcționează un site web.
 • Module cookie de funcționalitate.
  Aceste module cookie permit site-urile noastre web să își
  amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele de
  utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) pentru a vă oferi
  o experiență online mai personalizată. Aceste module cookie pot fi,
  de asemenea, utilizate pentru a memora modificările efectuate la
  dimensiunea textului, fonturi și alte secțiuni ale paginilor web pe
  care le puteți personaliza.
 • Informațiile pe care aceste module cookie le colectează pot include
  datele cu caracter personal pe care le-ați dezvăluit. Dacă nu
  acceptați modulele cookie, această acțiune poate afecta performanța
  și funcționalitatea site-ului web și poate limita accesul la
  conținutul de pe site-ul web.
 • Module cookie de terță parte.
  Utilizăm un număr de parteneri care pot seta module cookie-urile pe
  dispozitivul dvs. în numele nostru atunci când vizitați site-urile
  noastre web pentru a le permite să furnizeze publicitate
  personalizată a Companiei pe domeniile lor, de exemplu Facebook și
  Google AdWords. Încercăm să identificăm aceste module cookie
  înainte de a le folosi, astfel încât să puteți decide dacă doriți
  să le acceptați sau nu. În astfel de cazuri, trebuie să vă
  retrageți acordul direct pe site-ul terță parte corespunzător.
 • În funcție de modulele cookie utilizate de terța parte relevantă,
  informațiile pe care aceste module le colectează pot include date
  cu caracter personal.

6. DURATA MODULELOR COOKIE PE CARE LE UTILIZĂM

În ceea ce privește durata, putem utiliza două tipuri diferite de module
cookie pe site-urile noastre web:

 • Module cookie pentru sesiuni.
  Aceste module cookie sunt module temporare care rămân pe dispozitiv
  până când părăsiți site-urile noastre web; sau
 • Module cookie persistente.
  Aceste module cookie rămân pe dispozitiv mai mult timp sau până
  când le ștergeți manual (perioada cât modulele cookie rămân pe
  dispozitiv depinde de perioada sau de „durata de viață” a acelor
  module cookie, precum și de setările browserului dvs.).